Lời hát điệu hồ quảng Võ nhị qui ải và kê toa xách xuổi - KHO TƯ LIỆU SÂN KHẤU

Đi tới nội dung

Lời hát điệu hồ quảng Võ nhị qui ải và kê toa xách xuổi

Tư liệu > Điệu hồ quảng
VÕ NHỊ QUY ẢI, KÊ TOA, XÁCH XUỔI
*********************************
Linh chi thảo đang ở đâu
non Tiên  khói sương phủ giăng
tứ bề, xa xa
làm sao tìm ra dược thảo Linh Chi vẹn tình ba sinh
kia nhìn xem ánh quang rạng ngời
bạch xà đoạt Thảo Linh Chi.
Thiên cung chốn non bồng oai nghiêm à a
Xà nương cả gan đến nơi này

Dập đầu van khẩu Thiên tướng khoan hồng
ban cỏ tiên cầm tay

Luật hình Thiên cung phải thi hành
Bạch nữ Xà nương chớ nên diên trì

Tội tình cam lãnh quyết cứu an người
thoát qua sầu thương

Yêu Xà lờn khinh quá xem thường,
Thiên tướng đồng tâm tróc yêu Bạch Xà.

Thiên tướng...

Linh Chi thảo mầu thượng thiên
trần gian cải tử Hứa Tiên nguy nàn
Thiên tướng thương tình cảm đội ân sâu

Mau kiếp lui hài đáo hạ dương.. gian...
Copyright © 2021 Kho tư liệu sân khấu cải lương
Quay lại nội dung